Jeżeli od pracownika wymagane jest pozostawanie do dyspozycji pracodawcy poza normalnymi godzinami pracy, czas dyżuru wliczany jest do godzin pracy.

Pozostawanie do dyspozycji pracodawcy oznacza, że pracownik zobligowany jest przebywać w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca może ustalić, że w czasie dyżuru pracownik zobowiązany jest przebywać w miejscu pracy, w określonej odległości od miejsca pracy lub w domu.

Jeżeli pracodawca wymaga od pracownika przebywanie w czasie dyżuru w określonej odległości od miejsca pracy, wszystkie godziny dyżuru wliczane są do czasu pracy. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy pracownik może podczas dyżuru spać. Jeżeli pracodawca nie wymaga, aby pracownik pozostawał w wyznaczonym miejscu, czas dyżuru liczony jest do godzin pracy od chwili, kiedy pracownik rozpocznie wykonywanie pracy.

Dalsza pomoc – Biuro Porad Obywatelskich.

Biuro Porad Obywatelskich udziela bezpłatnych, poufnych, bezstronnych i niezależnych porad na każdy temat. W razie potrzeby Biuro może również skierować pracownika do konkretnego specjalisty.

Ta informacja buy cialis została opracowana przez National Association of Citizens Advice Bureaux (Krajowe Zrzeszenie Biur Porad Obywatelskich), funkcjonujące pod nazwą Citizens Advice. Opracowanie ma zapewniać jedynie ogólną informację i nie należy go traktować jako wyczerpującego źródła wiedzy prawnej na dany temat. Warto również zauważyć, że informacja tu zawarta odnosi się jedynie do Anglii, Walii i Szkocji. Informacja jest aktualizowana co miesiąc. Data ostatniej aktualizacji: 10 maja 2011 r. Jeżeli od otrzymania tej informacji upłynęło więcej czasu, należy skontaktować się z miejscowym Biurem Porad Obywatelskich, aby sprawdzić, czy nadal jest poprawna. Można również odwiedzić stronę internetową www.adviceguide.org.uk i pobrać aktualną wersję.