Zasada, że nie można pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo, nie oznacza, że nigdy nie można przekroczyć 48 godzin w danym tygodniu. Dopuszczalna liczba godzin pracy jest zwykle wielkością średnią za okres 17 tygodni. Jest to okres referencyjny. Celem wyliczenia przeciętnego wymiaru czasu pracy w tygodniu należy podzielić liczbę przepracowanych godzin przez liczbę tygodni w okresie referencyjnym. Jeżeli wynik nie przekracza buy viagra online 48, pracujesz z zachowaniem limitów przewidzianych przepisami prawa.

Co wliczamy do czasu pracy?

Do przeciętnego wymiaru czasu pracy nie zalicza się niektórych okresów. Są to:

– dni przebywania na urlopie wypoczynkowym. Minimalny wymiar urlopu wypoczynkowego zgodnie z prawem przysługuje każdemu pracownikowi. Jeżeli umowa o pracę przewiduje więcej dni urlopu, dni te zostaną również wliczone do czasu pracy

– dni przebywania na zwolnieniu lekarskim

– dni przebywania na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, adopcyjnym lub wychowawczym

– przerwy na lunch (o ile nie musisz wtedy pracować)

– dojazd do miejsca pracy i z powrotem (chyba że konieczność podróży narzuca praca, np. jest to dojazd na spotkanie)

–  w przypadku zabierania pracy do domu – jest to wliczane do czasu pracy jedynie za zgodą pracodawcy.

Biuro Porad Obywatelskich.

Biuro Porad Obywatelskich udziela bezpłatnych, poufnych, bezstronnych i niezależnych porad na każdy temat. W razie potrzeby Biuro może również skierować pracownika do konkretnego specjalisty.

Ta informacja została opracowana przez National Association of Citizens Advice Bureaux (Krajowe Zrzeszenie Biur Porad Obywatelskich), funkcjonujące pod nazwą Citizens Advice. Opracowanie ma zapewniać jedynie ogólną informację i nie należy go traktować jako wyczerpującego źródła wiedzy prawnej na dany temat. Warto również zauważyć, że informacja tu zawarta odnosi się jedynie do Anglii, Walii i Szkocji. Informacja jest aktualizowana co miesiąc. Data ostatniej aktualizacji: 10 maja 2011 r. Jeżeli od otrzymania tej informacji upłynęło więcej czasu, należy skontaktować się z miejscowym Biurem Porad Obywatelskich, aby sprawdzić, czy nadal jest poprawna. Można również odwiedzić stronę internetową www.adviceguide.org.uk i pobrać aktualną wersję.