Napiwki płaci się gotówką lub kartą kredytową albo czekiem, doliczając kwotę napiwku do rachunku. Dobrowolne napiwki płacone przez klientów gotówką traktowane są jako prezent dla personelu.

Napiwki w UK

Jeśli jednak napiwki zostaną skonsolidowane, Twój pracodawca może zatrzymać część pieniędzy, np. w celu uzupełnienia niedoborów kasowych.

Twój pracodawca jest do tego uprawniony, gdyż napiwki nie stanowią wynagrodzenia, zatem nie jest to odliczenie od wynagrodzenia.

Dobrowolne napiwki od klientów płacących kartą kredytową lub czekiem, przekazane poprzez dodanie pewnej kwoty do rachunku, stają się własnością pracodawcy. Pracodawca ma prawo do zatrzymania tych środków pieniężnych, jednak może postanowić rozdzielić je wśród personelu. Jeśli zostaną one rozdzielone między pracowników, powinny one zostać Ci wypłacone jako dodatek do Twojego wynagrodzenia.

Obowiązkowe opłaty za obsługę.

Jeżeli opłata za obsługę jest obowiązkowa, czyli jest doliczana do rachunku klienta automatycznie, stanowi własność pracodawcy, który może ją rozdzielać według własnego uznania.

Czasami jednak umowa o pracę przewiduje prawo pracownika do partycypowania w zyskach z tytułu opłat za obsługę. Jeżeli Twoja umowa o pracę stanowi, że masz prawo do otrzymania części opłat za obsługę, należna Ci kwota musi zostać Ci wypłacona, zaś pracodawca nie może zmienić sposobu rozdzielenia tej kwoty, o ile nie wyrazisz na to zgody. Należna Ci kwota opłaty za obsługę powinna zostać Ci wypłacona jako dodatek do Twojego wynagrodzenia.

Ta informacja została opracowana przez National Association of Citizens Advice Bureaux (Krajowe Zrzeszenie Biur Porad Obywatelskich), funkcjonujące pod nazwą Citizens Advice. Opracowanie ma zapewniać jedynie ogólną informację i nie należy go traktować jako wyczerpującego źródła wiedzy prawnej na dany temat. Warto również zauważyć, że informacja tu zawarta odnosi się jedynie do Anglii, Walii i Szkocji. Informacja jest aktualizowana co miesiąc. Data ostatniej aktualizacji: 10 maja 2011 r. Jeżeli od otrzymania tej informacji upłynęło więcej czasu, należy skontaktować się z miejscowym Biurem Porad Obywatelskich, aby sprawdzić, czy nadal jest poprawna. Można również odwiedzić stronę internetową www.adviceguide.org.uk i pobrać aktualną wersję.