Jeżeli jest to możliwe, pracownik powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o swojej chorobie i nieobecności w pracy.

chorobowe

Jeżeli tak się nie stanie, może on stracić należny mu zasiłek chorobowy. Pracodawca cialis low price może przyjąć określone zasady postępowania w przypadku, gdy pracownik nie może stawić się w pracy z powodu choroby. Może on na przykład żądać, by pracownik poinformował go o swojej chorobie już pierwszego dnia swojej nieobecności.

Zasady te stanowią część umowy o pracę i pracodawca jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania o nich swoich pracowników. Pracownik, który nie stosuje się do tych zasad, narusza postanowienia umowy o pracę.

Jeżeli pracownikowi przysługuje SSP, pracodawca jest zobowiązany do wypłacania mu tego zasiłku, również w przypadku gdy pracownik:

– nie dostarczył pracodawcy zaświadczenia lekarskiego przed ósmym dniem choroby

– nie zadzwonił o danej porze dnia, celem poinformowania pracodawcy o chorobie

– nie dzwoni do pracy częściej niż raz w tygodniu podczas nieobecności z powodu choroby

– nie dzwoni do pracy osobiście, prosząc inną osobę, by zrobiła to w jego imieniu.

Pracodawca nie może odmówić wypłacenia SSP na takiej podstawie. Niemniej jednak, pracodawca może ustalić podobne zasady odnośnie płatności kontraktowego zasiłku chorobowego, przysługującego danemu pracownikowi.

Dalsza pomoc – Citizens Advice Bureau (Biuro Porad Obywatelskich)

Biuro Porad Obywatelskich, zwane po angielsku Citizens Advice Bureau, udziela bezpłatnych, poufnych, bezstronnych i niezależnych porad na każdy temat. Aby znaleźć najbliższe Biuro Porad Obywatelskich lub Biura, które udzielają porad za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy kliknąć na link najbliższe CAB lub wyszukać numer telefonu w książce telefonicznej pod literą C.

Ta informacja została opracowana przez National Association of Citizens Advice Bureaux (Krajowe Zrzeszenie Biur Porad Obywatelskich), funkcjonujące pod nazwą Citizens Advice. Opracowanie ma zapewniać jedynie ogólną informację i nie należy go traktować jako wyczerpującego źródła wiedzy prawnej na dany temat. Warto również zauważyć, że informacja tu zawarta odnosi się jedynie do Anglii, Walii i Szkocji. Informacja jest aktualizowana co miesiąc. Data ostatniej aktualizacji: 10 maja 2011 r. Jeżeli od otrzymania tej informacji upłynęło więcej czasu, należy skontaktować się z miejscowym Biurem Porad Obywatelskich, aby sprawdzić, czy nadal jest poprawna. Można również odwiedzić stronę internetową www.adviceguide.org.uk i pobrać aktualną wersję.