Prawo do otrzymywania SSP posiada większość pracowników, włączając osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin, pracownicy posiadający umowę o pracę na czas określony lub pracownicy zatrudniani przez agencje pośrednictwa pracy.

chorobowego w UK

Pracownikowi zatrudnionemu przez agencję pośrednictwa może przysługiwać prawo do SSP, jednak powinien on uprzednio zasięgnąć fachowej porady, gdyż z prawnego punktu widzenia jest to dość skomplikowana sytuacja.

Na zasiłku SSP można przebywać do 28 tygodni. Kontraktowy zasiłek chorobowy może jednak trwać dłużej. Sprawdź swoją umowę o pracę, aby dowiedzieć się, czy stosuje się to do Ciebie. Czy pracodawca może jednak odmówić płacenia zasiłku w przypadku nieobecności pracownika z powodu choroby?

1. Niezdolność do pracy z powodu niepełnosprawności

Jeżeli jesteś niepełnosprawny i twoja nieobecność chorobowa w pracy związana jest z tą niepełnosprawnością, a Twój pracodawca odmawia Ci zapłacenia zasiłku chorobowego, może to oznaczać, że łamie on prawo.

W takiej sytuacji możesz wnieść skargę do employment tribunal (kolegium ds. zatrudnienia) za nieuczciwe traktowanie z powodu niepełnosprawności (dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność), jednak najpierw należy złożyć pisemną skargę na pracodawcę. Postaraj się uzyskać pomoc od doświadczonego doradcy .

2. Niezawiadomienie telefoniczne o chorobie natychmiast po jej rozpoczęciu

Jeżeli niezwłocznie nie poinformujesz pracodawcy o swojej nieobecności w pracy z powodu choroby, możesz stracić część lub nawet całość przysługującego Ci SSP lub też kontraktowego zasiłku chorobowego, chyba że posiadasz jakiś ważny powód, dla którego tego nie uczyniłeś. Pracodawca może odmówić zapłacenia kontraktowego zasiłku chorobowego za dni, w które pracownik z powodu choroby był nieobecny w pracy, a o których ten nie został poinformowany.

3. Nieobecność pracownika przez kilka krótkich okresów.

Jeżeli pracownik jest nieobecny z powodu choroby przez więcej niż cztery krótkie okresy w roku (od czterech do siedmiu dni), pracodawca ma prawo do skontaktowania się z Medical Services (Służbami Medycznymi), w celu przeanalizowania powodów podanych mu przez pracownika na usprawiedliwienie swojej nieobecności w pracy.

Pracodawca kontaktuje się z Medical Services za pośrednictwem HM Revenue and Customs (HMRC – Królewski Urząd Podatków i Ceł). Medical Services mogą skontaktować się z lekarzem pracownika, w celu uzyskania informacji na temat przebytych przez niego chorób; aby jednak móc skontaktować się z danym lekarzem, konieczne jest wyrażenie zgody przez pracownika.

Jeżeli w raporcie wystawionym przez Medical Services stwierdzi się, że dana nieobecność w pracy była nieuzasadniona, pracodawca może odmówić wypłacenia pracownikowi zasiłku SSP. Pracownik może odwoływać się od tej decyzji, jeżeli uważa ją za niesłuszną.

4. Nieobecności przez długie okresy czasu

Jeżeli pracownik był nieobecny w pracy przez kilka dłuższych okresów, pracodawca może skontaktować się z Medical Services, w celu przeanalizowania, czy pracownik ten jest w stanie odpowiednio wykonywać swoją pracę.

Jeżeli w raporcie wystawionym przez Medical Services stwierdzi się, że dana nieobecność w pracy była nieuzasadniona, pracodawca może odmówić zapłacenia pracownikowi zasiłku SSP. Pracownik może odwoływać się od tej decyzji, jeżeli uważa ją za niesłuszną.

Dalsza pomoc – Citizens Advice Bureau (Biuro Porad Obywatelskich)

Biuro Porad Obywatelskich, zwane po angielsku Citizens Advice Bureau, udziela bezpłatnych, poufnych, bezstronnych i niezależnych porad na każdy temat. Aby znaleźć najbliższe Biuro Porad Obywatelskich lub Biura, które udzielają porad za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy kliknąć na link najbliższe CAB lub wyszukać numer telefonu w książce telefonicznej pod literą C.

Ta informacja została opracowana przez National Association of Citizens Advice Bureaux (Krajowe Zrzeszenie Biur Porad Obywatelskich), funkcjonujące pod nazwą Citizens Advice. Opracowanie ma zapewniać jedynie ogólną informację i nie należy go traktować jako wyczerpującego źródła wiedzy prawnej na dany temat. Warto również zauważyć, że informacja tu zawarta odnosi się jedynie do Anglii, Walii i Szkocji. Informacja jest aktualizowana co miesiąc. Data ostatniej aktualizacji: 10 maja 2011 r. Jeżeli od otrzymania tej informacji upłynęło więcej czasu, należy skontaktować się z miejscowym Biurem Porad Obywatelskich, aby sprawdzić, czy nadal jest poprawna. Można również odwiedzić stronę internetową www.adviceguide.org.uk i pobrać aktualną wersję.