Osoba odchodząca z pracy może być uprawniona do otrzymania wynagrodzenia, które obejmuje:

• podstawowe wynagrodzenie (w tym pieniądze przysługujące w związku z zapłatą z tygodniowym opóźnieniem),

• odprawę,

• zapłatę z tytułu wymówienia umowy o pracę.

wypłata

Pracodawca łamie prawo, jeżeli odmawia zapłaty pieniędzy należnych pracownikowi.

Powinieneś napisać pismo do pracodawcy wyjaśniając, jakie pieniądze Ci przysługują i z jakiego powodu. Ponadto, w piśmie należy zawrzeć szczegółowe informacje na temat okresu, za jaki przysługuje należność. Jeżeli zajdzie potrzeba podjęcia dalszych kroków prawnych, pismo będzie traktowane jako pisemna skarga. Pismo należy podpisać, opatrzyć datą i zachować kopię. O pomoc w redagowaniu pisma możesz poprosić doświadczonego doradcę.

Jeżeli złożenie pisma do pracodawcy nie przyniesie spodziewanego rezultatu, możesz wystąpić z powództwem do sądu pracy lub wytoczyć pracodawcy sprawę sądową. Z pomocą może przyjść tu doświadczony doradca. Pozwy do sądu pracy należy zwyczajowo wnosić w okresie do trzech miesięcy. Okres ten liczy się od momentu, gdy należna była płatność wynagrodzenia.

Dalsza pomoc – Biuro Porad Obywatelskich.

Biuro Porad Obywatelskich udziela bezpłatnych, poufnych, bezstronnych i niezależnych porad na każdy temat. W razie potrzeby Biuro może również skierować pracownika do konkretnego specjalisty.

Ta informacja została opracowana przez National Association of Citizens Advice Bureaux (Krajowe Zrzeszenie Biur Porad Obywatelskich), funkcjonujące pod nazwą Citizens Advice. Opracowanie ma zapewniać jedynie ogólną informację i nie należy go traktować jako wyczerpującego źródła wiedzy prawnej na dany temat. Warto również zauważyć, że informacja tu zawarta odnosi się jedynie do Anglii, Walii i Szkocji. Informacja jest aktualizowana co miesiąc. Data ostatniej aktualizacji: 10 maja 2011 r. Jeżeli od otrzymania tej

informacji upłynęło więcej czasu, należy skontaktować się z miejscowym Biurem Porad Obywatelskich, aby sprawdzić, czy nadal jest poprawna. Można również odwiedzić stronę internetową www.adviceguide.org.uk i pobrać aktualną wersję.