Kredyt bankowy jest to umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą. Kredytodawca np. bank, zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek.

wysokość raty spłaty kredytu w UK

Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, terminowość i oprocentowanie.

Standardowa umowa kredytowa zawiera:

– datę i miejsce zawarcia umowy
– dane stron umowy
– postanowienia ogólne
– kwotę i walutę kredytu
– warunki uruchomienia
– cel kredytu
– okres kredytowania
– zasady i termin spłaty kredytu
– wysokość prowizji
– wysokość oprocentowania
– sposób zabezpieczenia kredytu
– zakres uprawnień banku
– termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej
– informacje o warunkach zmiany i odstąpienia od umowy przez bank i kredytobiorcę
– informacje o skutkach naruszenia umowy oraz inne ustalenia stron.

Stroną dominującą w stosunku kredytowym wobec kredytobiorcy jest bank, który określa warunki kredytu i jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania oraz uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej, przy czym nie jest zobowiązany do udzielenia kredytu, nawet jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt ją posiada.

Kredyt występuje jedynie w formie bezgotówkowej, pod postacią zapisu na rachunku.

Umowy kredytowe reguluje prawo bankowe. W zależności od okresu kredytowania wyróżniamy kredyty krótkoterminowe (do 1 roku), średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) i długoterminowe (powyżej 3 lat).

Poznaj wysokość raty spłaty kredytu dzięki naszemu kalkulatorowi!

[calc id=1766]

Źródło: Wikipedia.org