Płacenie council tax to obowiązek większości osób mieszkających w Wielkiej Brytanii, jednak rząd wprowadził liczne zniżki, które obowiązują w ściśle określonych przypadkach. Sprawdź, czy ty też kwalifikujesz się do płacenia niższej stawki podatku.

Kogo obowiązuje podatek?

Council tax to tzw. podatek lokalny, którego płacenie jest obowiązkiem większości osób powyżej 18 roku życia, które wynajmują lub posiadają dom. Jego wysokość jest wyliczana na podstawie wartości nieruchomości oraz liczby dorosłych osób, które ją zamieszkują. Według obowiązującego prawa, za osobę dorosłą nie uznaje się nie tylko dzieci poniżej 18 roku życia, ale także osób odbywających praktyki zawodowe, pełnowymiarowych uczniów w wieku 18-19 lat i studentów, dyplomatów, uczniów i uczennic szkoły pielęgniarskiej, osób o wysokim stopniu upośledzenia umysłowego, a także opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych, których pacjent nie jest ich partnerem, małżonkiem oraz dzieckiem poniżej lat 18.

Z przepisów wynika, że pełną stawkę podatku muszą zapłacić wszystkie osoby, których gospodarstwo domowe składa się z co najmniej dwóch dorosłych.

Zniżki studenckie i dla osób niepełnosprawnych

Według ustawy, student to osoba, która bierze udział w toku nauki trwającym co najmniej rok i mająca minimum 21 godzin zajęć tygodniowo, a także osoba poniżej 20 roku życia, która bierze udział w kursie przygotowującym do zdania egzaminu końcowego w szkole średniej (A level), który trwa co najmniej 3 miesiące i ma minimum 12 godzin zajęć tygodniowo. Członkowie gospodarstwa domowego, które składa się wyłącznie ze studentów, są zwolnieni z płacenia podatku council tax i w przypadku otrzymania wezwania do zapłaty mogą ubiegać się o wyłączenie domu z podatku z tytułu nieruchomości zamieszkanej wyłącznie przez studentów.

W sytuacji, kiedy tylko jedna lub więcej osób kwalifikuje się jako student, pozostali członkowie gospodarstwa domowego mogą złożyć wniosek o przyznanie zniżki o wartości 25%.

Jeśli co najmniej jeden z mieszkańców nieruchomości – dziecko lub dorosły – jest osobą niepełnosprawną, całemu gospodarstwu domowemu mogą przysługiwać zniżki z tytułu programu Disabled Band Reduction, jednak będą obowiązywać tylko w kilku określonych sytuacjach. Zamieszkiwany dom musi spełniać jeden z trzech warunków: posiadać specjalny pokój przeznaczony dla osoby niepełnosprawnej, używany na przykład do rehabilitacji; być zaopatrzony w dodatkową łazienkę lub kuchnię, która jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych lub posiadać nadprogramową przestrzeń, która jest niezbędna do przemieszczania się pomiędzy pomieszczeniami wewnątrz domu na wózku inwalidzkim. Ulga podatkowa zostanie przyznana tylko wtedy, kiedy spełnienie jednego z powyższych warunków wpływa na podniesienie wartości nieruchomości i polega na redukcji stawki opłat o jedną kategorią (na przykład z Band B do Band A).

Coucil Tax Reduction

Prawo przewiduje dodatkowe zniżki dla osób, które mogą mieć problemy z pokryciem kosztów podatku – Council Tax Reductin to plan dedykowany osobom o niskich zarobkach lub bezrobotnych, które korzystają ze świadczeń socjalnych. W uzasadnionych przypadkach wysokość podatku lokalnego może być zmniejszona nawet o 100%, jednak rodzaj obowiązujących zniżek i kryteria kwalifikacji są określane bezpośrednio przez władze lokalne. Przy rozpatrywaniu wniosków będą brane pod uwagę różne kryteria, takie jak: miejsce zamieszkania, sytuacja życiowa (w tym ilość dzieci), wysokość przychodów gospodarstwa domowego, które są wyliczane na podstawie pensji każdego z domowników, świadczeń emerytalnych oraz oszczędności, a także liczba osób mieszkająca w danym domu.  

Ulgi ze względu na rodzaj nieruchomości

Do przyznania ulg podatkowych mogą kwalifikować się nieruchomości, które są drugim domem należącym do jednego właściciela lub wynajmowanym przez jedną osobę i nie są przez nią zamieszkane na stałe, na przykład domy letniskowe. Zniżka za w pełni umeblowany drugi dom może wynosić aż 50%, jednak o warunkach jej przyznania decydują władze lokalne.

O ulgę mogą ubiegać się również osoby posiadające niezamieszkałą nieruchomość, jednak w szczególnych przypadkach, kiedy dom stoi pusty przez 2 lata lub więcej, władze mogą zdecydować się na podwyższenie podatku aż o 50%.

Według przepisów, z płacenia podatku council tax mogą być całkowicie wyłączeni właściciele dobudówek zamieszkanych przez dzieci właścicieli; nieumeblowanych domów, które są puste przez maksimum 6 miesięcy; osoby przeprowadzające poważne przebudowy (na okres do 12 miesięcy); osoby zamieszkujące dom, którego właściciel zmarł (na okres 6 miesięcy), a także właściciele nieruchomości, które są puste ze względu na przebywanie lokatorów w więzieniu, szpitalu lub domu opieki, zły stan techniczny czy zmianę właściciela.